nosouthchinasea.org, I love my rvn navy, tôi yêu hải quân  Việt-Nam cộng-hòa, quân sử hải quân việt nam cộng hòa, hải sử việt nam, tôi yêu biển Việt-Nam, I love my vietnamese sea

Welcome to Nosouthchinasea - Chào mừng quý độc giả, thân hữu, đến với Nosouthchinasea

 

 

Danh-Sách 75 Anh-Hùng Tử-Sĩ Hoàng-Sa Tham Dự Trận Hải Chiến chống Trung Cộng xâm lược ngày 19-1-1974

Xin Quý Vị giúp cho tài-liệu để chúng tôi nhật-tu. Chân-thành cảm ơn trước. 

Anh-Hùng Tử-Sĩ đã hy sinh Hoàng-Sa trong khi bảo vệ Tổ Quốc, chống trả lại sự xâm lăng của ngoại bang xâm lược, cần thiết phải được vinh danh. Hình ảnh chân dung của họ là những di vật quý hoá muôn đời sau.

Xin chân-thành cảm ơn Ông Vũ Đình Thiện (Email 19-1-2012). Chúng tôi xin sửa chữa tên một vị thuộc HQ-5: anh-hùng tử-sĩ Vũ-Đình-Quang, SQ: 62A700 710.

Xin chân-thành cảm ơn Cháu Lương Nguyễn Trãi (Email 21-8-2012). Chúng tôi xin sửa chữa tên một vị thuộc HQ-10: anh-hùng tử-sĩ Lương Thanh Thú, SQ: 70A/700.494.

vuhuusan@yahoo.com

HQ.10 & Tường-Trình  Ủy-Khúc / Tài liệu

 

Tên

 

Số Quân

 

1  Sách "LượcSử HQVNCH"    

HQ.Th/Tá

Ngụy-Văn

Thà

63A/700.824

HT

2     121BTL/HmĐ

HQ.Đ/Uý

Nguyễn-Thành

Trí

61A702.714

HP

3   Sách "LượcSử HQVNCH"  

ThS.1/TP

 

Châu

 

QNT

4     121BTL/HmĐ

TS./GL

Vương

Thương

64A700.777

 

5     121BTL/HmĐ

TS./VCh

Phan-Ngọc

Đa

71A703.001

 

6     121BTL/HmĐ

TS./TP

Võ-Văn

Nam

71A705.697

 

7     121BTL/HmĐ

ThS./ĐT

Trần-Văn

Thọ

71A706.845

 

8     121BTL/HmĐ

TS./QK

Nguyễn-Văn

Tuấn

71A700.206

 

9   Sách "LượcSử HQVNCH" 

TS./TP  

 

Đức

 

 

10   157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Vũ-Văn

Bang

66A/702.337

 

11   157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Phạm-Văn

Đồng

67A/701.990

 

12   157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Huỳnh-Duy

Thạch

63A/702.639

CKT

13   157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Ngô-Chí

Thành

68A/702.453

 

14   157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Vũ-Đình

Huân

69A/703.058

 

15   157BTL/HmĐ

THS.1/CK

Phan-Tân

Liêng

56A/700.190

 

16   157BTL/HmĐ

THS.1/ĐK

Võ-Thế

Kiệt

61A/700.579

 

17   157BTL/HmĐ

THS./VC

Hoàng-Ngọc

53A/700.030

 

18   157BTL/HmĐ

TRS.1/VT

Phan-Tiến

Chung

66A/701.539

 

19   157BTL/HmĐ

TRS./TP

Huỳnh-Kim

Sang

70A/702.678

 

20   157BTL/HmĐ

TRS./TX

Lê-Anh

Dũng

70A/700.820

 

21   157BTL/HmĐ

TRS./ĐK

Lai-Viết

Luận

69A/700.599

 

22   157BTL/HmĐ

TRS./VCh

Ngô-Tấn

Sơn

71A/705.471

 

23   157BTL/HmĐ

TRS./GL

Ngô-Văn

Ơn

69A/701.695

 

24   157BTL/HmĐ

TRS./TP

Nguyễn-Thành

Trong

72A/700.861

 

25   157BTL/HmĐ

TRS./TP

Nguyễn-Vinh

Xuân

70A/703.062

 

26   157BTL/HmĐ

TRS./CK

Phạm-Văn

Quý

71A/703.502

 

27   157BTL/HmĐ

TRS./CK

Nguyễn-Tấn

66A/701.761

 

28   157BTL/HmĐ

TRS./CK

Trần-Văn

Ba

65A/700.365

 

29   157BTL/HmĐ

TRS./ĐT

Nguyễn-Quang

Xuân

70A/703.755

 

30   157BTL/HmĐ

TRS./BT

Trần-Văn

Đảm

64A/701.108

 

31   157BTL/HmĐ

HS.1/VCh

Lê-Văn

Tây

68A/700.434

 

32   157BTL/HmĐ

HS.1/VCh

Lương-Thanh

Thú

70A/700.494

s/c 21/8/2012

33   157BTL/HmĐ

HS.1/TP

Nguyễn-Quang

Mén

65A/702.384

 

34   157BTL/HmĐ

HS.1/VCh

Ngô

Sáu

68A/700.546

 

35   157BTL/HmĐ

HS.1/CK

Đinh-Hoàng

Mai

70A/700.729

 

36   157BTL/HmĐ

HS.1/CK

Trần-Văn

Mông

71A/703.890

 

37   157BTL/HmĐ

HS.1/DV

Trần-Văn

Định

69A/700.627

 

38   157BTL/HmĐ

HS./VCh

Trương-Hồng

Đào

71A/704.001

 

39   157BTL/HmĐ

HS./VCh

Huỳnh-Công

Trứ

71A/701.671

 

40   157BTL/HmĐ

HS./GL

Nguyễn-Xuân

Cường

71A/700.550

 

41   157BTL/HmĐ

HS./GL

Nguyễn-Văn

Hoàng

72A/702.678

 

42   157BTL/HmĐ

HS./TP

Phan-Văn

Hùng

71A/706.091

 

43   157BTL/HmĐ

HS./TP

Nguyễn-Văn

Thân

71A/702.606

 

44   157BTL/HmĐ

HS./TP

Nguyễn-Văn

Lợi

62A/700.162

 

45   157BTL/HmĐ

HS./CK

Trần-Văn

Bảy

68A/701.244

 

46   157BTL/HmĐ

HS./CK

Nguyễn-Văn

Đông

71A/703.792

 

47   157BTL/HmĐ

HS./PT

Trần-Văn

Thêm

61A/701.842

 

48   157BTL/HmĐ

HS./CK

Phạm-Văn

Ba

71A/702.200

 

49   157BTL/HmĐ

HS./DK

Nguyễn-Ngọc

Hoà

71A/705.756

 

50   157BTL/HmĐ

HS./DK

Trần-Văn

Cường

72A/701.122

 

51   157BTL/HmĐ

HS./PT

Nguyễn-Văn

Phương

71A/705.951

 

52   157BTL/HmĐ

HS./PT

Phan-Văn

Thép

70A/703.166

 

53   157BTL/HmĐ

TT.1/TP

Nguyễn-Văn

Nghĩa

72A/703.928

 

54   157BTL/HmĐ

TT.1/TP

Nguyễn-Văn

Đức

73A/701.604

 

55   157BTL/HmĐ

TT.1/TP

Thi-Văn

Sinh

72A/703.039

 

56   157BTL/HmĐ

TT.1/TP

Lý-Phùng

Quí

71A/704.165

 

57   157BTL/HmĐ

TT.1/VT

Phạm-Văn

Thu

70A/702.198

 

58   157BTL/HmĐ

TT.1/PT

Nguyễn-Hữu

Phương

73A/702.542

 

59   157BTL/HmĐ

TT.1/TX

Phạm-Văn

Lèo

73A/702.651

 

60   157BTL/HmĐ

TT.1/CK

Dương-Văn

Lợi

73A/701.643

 

61   157BTL/HmĐ

TT.1/CK

Châu-Tuỳ

Tuấn

73A/702.206

 

62   157BTL/HmĐ

TT.1/DT

Đinh-Văn

Thục

71A/704.487

 

63   157BTL/HmĐ

TT /VCh

Nguyễn-Văn

Lai

71A/703.668

 

 

 

 

 

 

HQ. 4

 

 

 

 

 

Sách "TàiLiệu HảiChiến HSa"

HQ Th/Uý

Nguyễn-Phúc

 

Tr. Khẩu 20

Sách "TàiLiệu HảiChiếnHSa"

HS1/VC

Bùi-Quốc

Danh

 

Xạ Thủ

Sách "TàiLiệu HảiChiến HSa"

Biệt-Hải

Nguyễn-Văn

Vượng

Xung-phong

Tiếp Đạn

 

 

 

 

 

 HQ.5 

 

 

 

 

 

   Sách "LượcSử HQVNCH"

HQ Tr/Uý

Nguyễn-Văn

Đồng

 

 

   Sách "LượcSử HQVNCH"

ThS/ĐT

Nguyễn-Phú

Hào

 

 

   Sách "LượcSử HQVNCH"

TS1TP

Vũ-Đình

Quang

62A700 710 

 

 

 

 

 

 

HQ.16

 

 

 

 

 

    Sách "LượcSử HQVNCH"

TS/ĐK

 

Xuân

 

 

    Sách "LượcSử HQVNCH"

HS/QK

Nguyễn-Văn

Duyên

 

 

 

 

 

 

 

Người-Nhái

 

 

 

 

 

    Sách "LượcSử HQVNCH"

Tr/Uý NN

Lê-Văn

Đơn

 

Tr. Toán

    Sách "LượcSử HQVNCH"

TS/NN

Đinh-Khắc

Từ

 

 

    Sách "LượcSử HQVNCH"

HS/NN

Đỗ-Văn

Long

 

 

    Sách "LượcSử HQVNCH"

NN

Nguyễn-Văn

Tiến

 

 

Phụ-Chú:

- Tổn-thất Nhân-mạng HQ-10 là 7 SQ + 23 HSQ + 32 ĐV = 62. (Hải-Sử Tuyển-Tập, HQVN. 2004, trang 310). 

- 2 Tường-Trình Ủy-Khúc # 121/BTL/HmĐ/NV/TTUK/K ngày 16-2-1974 & # 157/BTL/HmĐ/NV/TTUK/K ngày 02-3-1974 do Hải-Quân Đại-Tá Nguyễn-Xuân-Sơn, Tư-Lệnh Hạm-Đội, ký tên & đóng dấu.

- Sách "Tài Liệu Hải Chiến Hoàng Sa", Tác-gỉả Vũ Hữu San & Trần Đỗ Cẩm,2004.

- Sách "Lược Sử Hải Quân VNCH",Tác-gỉả Vũ Hữu San, 2009, tái bản 2012.

- Cố HQ Chuẩn-Uý Vũ-Văn-Ấn, Sĩ-Quan Nhân-Viên Hạm-Đội, trước khi qua đời, có nhắn lại là:

(1) Ngoài 2 Tường-Trình Ủy-Khúc trên, Ông cũng đã viết các bản khác nữa cho HQ-4, HQ-5, HQ-16, HQ-10.

(2) Có một Đoàn-Viên trong Danh-Sách Tường-Trình Ủy-Khúc # 157 về trình-diện Hạm-Đội sau ngày 02-3-1974. Rất tiếc, Ông không còn nhớ ra danh-tính Đoàn-Viên này sau 30-4-1975, vì kinh qua nhiều ngày trốn-tránh VC, tù tội, vất vả gian-truân, vượt biên, xin tị-nạn, làm lại cuộc đời mới tại Canada, rồi bệnh-hoạn…

vũ hữu san, tường trình ủy khúc hoàng sa, bộ tư lnh hải quân việt nam cộng hòa

vũ hữu san, tường trình ủy khúc hoàng sa, bộ tư lnh hải quân việt nam cộng hòa

vũ hữu san, tường trình ủy khúc hoàng sa, bộ tư lnh hải quân việt nam cộng hòa

vũ hữu san, tường trình ủy khúc hoàng sa, bộ tư lnh hải quân việt nam cộng hòa

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong