Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

The Vietnamese Sea hot news - Thời sự biển Việt-Nam

@@@

China&Vietnam Land Border

china vietnam agree borders, vietnam concession borders to china

China and Vietnam have resolved a border dispute 30 years after a war which left tens of thousands dead.

china vietnam agree borders, vietnam concession borders to china

Vietnam quiet about China deal

Việt Nam im lặng về thỏa thuận với Trung cộng

china vietnam agree borders, vietnam concession borders to china

China and Vietnam have worked for years to demarcate their border

Trung cộng và Việt đã làm việc nhiều năm để cắm mốc biên giới trên bộ

china vietnam agree borders, vietnam concession borders to china

Trade across the China-Vietnam border continues to thrive

Kinh doanh qua biên giới Trung cộng Việt Nam tiếp tục lớn mạnh

china vietnam agree borders, vietnam concession borders to china

China and Vietnam fought a bitter border war in 1979

Trung cộng và Việt Nam đã đánh nhau khốc liệt trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979

Trung cộng và Việt Nam thoả thuận biên giới

Trung cộng và Việt Nam đã giải quyết tranh chấp biên giới 30 năm sau một cuộc chiến tranh làm chết hàng chục nghìn người.

The two countries announced they had completed the demarcation just hours before a midnight deadline.

Hai nước đã thông báo hoàn tất việc cắm mốc biên giới chỉ vài giờ trước thời hạn nửa đêm.

Government teams from both sides had worked for years planting stones to mark the line of the frontier which stretches 1,350 km (840 miles).

Cac toán chính phủ hai nước đã làm việc nhiều năm cắm trụ đá để đánh dấu đường ranh giới dài 1.350 km [840 dặm Anh].

China and Vietnam both hailed the agreement, but neither mentioned any progress on a separate maritime row.

Trung cộng và Việt Nam cả hai hoan nghênh sự thoả thuận, nhưng chẳng bên nào nói đến tiến bộ về cuộc tranh chấp hải phận riêng rẻ.

"The completion of the land border demarcation between China and Vietnam will promote the development of the China-Vietnam strategic partnership," said Chinese Deputy Foreign Minister Wu Dawei.

Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung cộng Wu Dawei nói: Việc hoàn tất xác định ranh biên giới trên bộ giữa Trung cộng và Việt Nam sẽ thúc đẩy sự phát triển về hợp tác chiến lược giữa Trung cộng và Việt Nam,”

Mr Wu said the agreement would also "benefit peace, stability and development" in the region.

Ông Wu nói sự thoả thuận cũng có thể ích lợi cho “hòa bình, sự yên ổn và phát triển” trong vùng.

Vietnam quiet about China deal

Việt Nam im lặng về thỏa thuận với Trung cộng

The BBC's Nga Pham in Hanoi said the last-minute agreement had caught observers by surprise.

Tại Hà Nội Nga Phạm thuộc hãng tin BBC nói rằng sự thoả thuận phút chót đã gây ngạc nhiên cho quan sát viên.

Many had believed that there were differences between the two sides that could not be quickly resolved.

Nhiều nhà quan sát trước đó đã tin là đôi bên có những khác biệt không thể giải quyết nhanh chóng.

However, it was not clear whether the two parties had signed any official protocol on the completion of land border demarcation and no map of the newly-defined border was released, says our correspondent.

Phóng viên của chúng tôi nói tuy thế, không rõ đôi bên có ký kết văn kiện chính thức nào hay không về việc hoàn tất đánh dấu biên giới trẻn bộ, không có bản đồ của biên giới mới xác định được đưa ra.

Sensitive issue Vấn đề gây đụng chạm

The two neighbours, which normalised relations in 1991, have had an uneasy relationship.

Hai nước láng giềng, đã bình thường quan hệ vào năm 1991, đang có quan hệ khó khăn.

China supported the Vietnamese Communists during the Vietnam War, but Vietnam is wary of its huge northern neighbour and the countries have had several confrontations in the past few decades.

Trung cộng đã ủng hộ Công Sản Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam, nhưng Việt Nam rất cẩn trọng đối với láng giềng khổng lồ phương Bắc và hai nước đã và đang có vài cuộc chạm trán trong ít thập niên trước.

These include disputes over the Spratly Islands, a strategic string of rocky outcrops in the middle of the South China Sea, to which both countries, as well as several others, have laid claim.

Những cuộc chạm trán này gồm có tranh chấp về quần đảo Trường Sa (Spratly Islands), một dãy quần đảo nhỏ chiến lược mọc lên giữa biển Nam Trung cộng, mà cả hai nước Trung cộng và Việt Nam cũng như vài nước khác đã đòi chủ quyền.

Analysts say border and territory controls have always been highly sensitive issues in Vietnam.

Các nhà phân tích nói rằng chủ quyền biên giới và hải phận đã và đang luôn là những vấn để gây đụng chạm cao độ tại Việt Nam.

Last year, public grievances over China's claims to the Spratlys led to mass anti-Beijing protests in the Vietnamese capital Hanoi and in Ho Chi Minh City.

Năm ngoái, việc công chúng chống lại Trung cộng vô lý tuyên bố chủ quyền quần đảo Trường Sa đã đưa tới những phản đối ồ ạt chống Bắc Kinh tại thủ đô Hà Nội và Thành Phố Sài Gòn.

***

BBC NEWS | Asia-Pacific | Vietnam quiet on China border deal

Page last updated at 02:36 GMT, Friday, 2 January 2009 Trang tin nhật tu mới nhất lúc 02:36 giờ quốc tế, Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2009nbsp;

By Nga Pham BBC News

Bài của Nga Phạm Hãng tin BBC 

China and Vietnam have worked for years to demarcate their border

Trung cộng và Việt đã làm việc nhiều năm để cắm mốc biên giới trên bộ

As the year begins, the press in Vietnam is customarily inundated with good news stories.

Trong khi năm bắt đầu, báo chí ở Việt Nam thường đầy những chuyện về tin vui.

They range from positive signs in the economy, to the recent victory in a regional football championship.

Chuyện từ những dấu hiệu lạc quan về kinh tế, cho đến mới đây thắng giải vô địch bóng đá trong vùng.

But one of the most significant events - demarcation of the land border with China - has secured only modest play in even the most forward online media.

Nhưng một trong những biến cố đáng kể nhất – vạch định biên giới trên bộ với Trung cộng – chỉ đóng một vài trò tâm thường ngay cả trên báo chí tự do nhất trên mạng (trên internet).

Just hours before the deadline expired, negotiating teams from Vietnam and China announced a consensus.

Chỉ vài giờ trước khi hết thời hạn, các toán thương thuyết từ Việt Nam và Trung cộng đã thông báo một thoả thuận.

It has been almost 35 years since Hanoi and Beijing began discussing their boundaries and nearly a decade since the two signed a framework agreement on land border.

Đã gần 35 năm từ khi Hà Nội và Bắc Kinh bắt đầu thảo luận về các biên giới và gần mười năm từ khi hai bên ký một thoả thuận căn bản về biên giới trên bộ .

The process of demarcating the entire inland frontier between the two states has now been officially completed.

Diễn tiến cắm mốc toàn thể ranh giới trên bộ giữa hai nước bây giờ đã chính thức hoàn tất.

Does this fruit of hardship not deserve a better coverage?

Kết quả của công việc khó khăn không đáng để báo chí đăng hơn thế hay sao ?

Low key Những điều người ta có thể không để ý

Speaking to BBC from Hanoi, Dr Nguyen Hong Thao from the State Border Committee, who was also a member of the Vietnamese negotiating team, insisted that "everything was agreed" at the final round of talks.

Tuyên bố với BBC từ Hà Nội, Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Thao thuộc Ủy Ban Nhà Nước về Biên Giới và cũng đã là thành viên của nhóm thương thuyết Việt Nam nhấn mạnh rằng “mọi điều đã được thỏa thuận” tại buổi hội nghị cuối cùng.

He said there remained only small technical details to be worked out.

Ông nói chỉ còn những chi tiết nhỏ về kỹ thuật phải thông qua.

But Bui Tin, a former army colonel and newspaper editor now in exile, said the last-minute announcement showed signs of sheer "deadline pressure".

Nhưng Bùi Tín, cựu đại tá bộ binh (Cộng Sản VN) và cựu chủ bút báo chí (Cộng Sản VN) hiện lưu vong, nói rằng thông báo vào phút cuối cho thấy dấu hiệu hoàn toàn và tuyệt đối của “áp lực về thời hạn chót.”

They don't want to upset China but also cannot risk massive reaction and condemnation from the public”

Họ không muốn làm Trung cộng tức giận nhưng cũng không thể mạo hiểm bị phản ứng ồ ạt và sự lên án cửa công chúng”

Bui Tin
Hanoi critic in exile

Bui Tín

Nhà chỉ trích Hà Nội lưu vong

"It seems they [Vietnam and China] were under huge time constraints to finalise the deal, even when not all was agreed and done," he said.

Ông nói: Hình như họ (Việt Nam và Trung cộng) đã bị những hạn chế khổng lồ về thời gian để kết thúc thoả thuận, ngay cả trong trường hợp tất cả đã không được thoả thuận và làm.

"The question is: who pressures whom?" added Mr Tin.

Ông Tín nói thêm: “Vấn đề là ai áp lực ai?”.

Many in Vietnam believe that their government has been pushed by Beijing into finalising agreements that are only beneficial to China.

Nhiều người ở Việt Nam tin rằng chính phủ của họ đã bị Bắc Kinh ép kết thúc thoả thuận chỉ có lợi cho Trung cộng.

Some also fear that Hanoi has conceded too much land, their concerns fuelled by the fact that no detailed map of the agreed boundaries has been made available to the public.

Vài người cũng e rằng Hà Nội đã để mất quá nhiều đất, mối quan tâm của các người này bùng lên vì việc không tiết lộ cho công chúng bản đồ chi tiết về biên giới được thỏa thuận.

'No concession' “Không nhượng đất”

The Vietnamese government has always denied making any concessions.

Chính phủ Việt Nam luôn phủ nhận đã nhượng đất.

Trade across the China-Vietnam border continues to thrive

Kinh doanh qua biên giới Trung cộng Việt Nam tiếp tục lớn mạnh

Le Cong Phung, ambassador to the United States and former head of the state border committee, said in an interview in September that Vietnam stayed true to territorial claims made in the two historical conventions signed by its former coloniser France and the Ching Dynasty of China in 1887 and 1895.

Lê Công Phụng, đại sứ Việt Nam tại Mỹ và cựu trưởng uỷ ban nhà nước về biên giới, trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9, nói rằng Việt Nam giữ đúng những điều khoản về lĩnh thổ trong hai qui ước lịch sử ký kết giữa cựu thực dân Pháp tại Việt Nam và triều đại nhà Thanh bên Trung cộng năm 1887 và 1895.

"For some special areas the two sides may, through friendly negotiations, make proper readjustment in the spirit of sympathy and mutual compromise, equity and reasonableness," Mr Phung was quoted by the Vietnam News Agency as saying.

Thông Tấn Xã Việt Nam đang nguyên văn lời ông Phụng: “Đối với vài khu vực đặc biệt hai bên có thể, bằng thương thuyết thân thiện, điều chỉnh lại thích đáng trong tình thân thiện cảm và nhân nhượng lẫn nhau, bình đẳng và hợp lý,”

He also stated that a clearer definition of the land border between the two countries was needed for "better management and maintenance of stability in the border region".

Ông cũng tuyên bố rằng xác định rõ ràng hơn về biên giới trên bờ giữa hai nước đã là điều cần thiết để “quản lý và duy trì sự yên ổn một cách tốt hơn trong vùng biên giới”.

Vietnam and China fought a short but bloody frontier war in February 1979, that cost both countries tens of thousands of lives.

Việt Nam và Trung cộng đã có một cuộc chiến tranh biên giới ngắn những đẫm máu vào tháng 2 năm 1979 làm cả hai nước chết hàng chục nghìn người.

Transparency Sự minh bạch

The unclear border demarcation situation has prompted sporadic disputes between the two nations in the past.

Tình trạng đường biên giới không được đánh dấu rõ ràng đã thỉnh thoảng làm đột xuất những tranh chấp giữa hai nước trong quá khứ.

But critics say, while a clearly-defined border line is obviously needed, there should be transparency and public consultation all the way through.

Nhưng những nhà chỉ trích nói rằng, trong khi một đường biên giới được xác định rõ ràng là điều cần thiết hiển nhiên, nên có sự minh bạch và tham khảo công chúng đến nơi đến chốn.

China and Vietnam fought a bitter border war in 1979

Trung cộng và Việt Nam đã đánh nhau khốc liệt trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979

Ho Van Duong, from Sai Gon City, wrote to the BBC's Vietnamese Service: "Most Vietnamese don't know much about the content of the land border agreement. Why don't we, who are to develop and defend our land, deserve to be better informed about this most important matter?"

Hồ Văn Dương, từ thành phố Sài Gòn, viết cho Sở BBC về Việt Nam: “Đa số người Việt Nam không biết nhiều về nội dung thoả thuận biên giới trên bộ. Tại sao chúng tôi, những người mở mang và bảo vệ đất nước của chúng tôi không đáng được thông báo rõ hơn về vấn đề quan trọng nhất này ? ”

Another man, Conan, urged the government not to rush. He wrote: "We don't seem to hurry in our road projects, why hurry in signing off border deals?"

Một người khác, Conan, đã thúc dục chính phủ đừng vội vã. Ông viết: Chúng ta hình như không vội vã trong những dự án đường xá, tại sao chúng ta lại vội vã ký những thoả thuận về biên giới ?”

Territorial sovereignty is a huge issue and of major concern to most Vietnamese.

Chủ quyền lĩnh thổ là một vấn đề trọng đại và mối quan tâm lớn đối với đa số người Việt Nam.

When China was reported to be announcing plans to establish an administration unit in Hainan province to incorporate the disputed Paracel and Spratly islands in late 2007, mass protests erupted in both Hanoi and Ho Chi Minh City.

Khi có tin Trung cộng thông báo kế hoạch thiết lập một đơn vị hành chính ở tỉnh Hải Nam (đảo Hải Nam) để sáp nhập hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đang tranh chấp vào cuối năm 2007, những phản đối ồ ạt nổi dậy ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Both Vietnam and China, together with a number of other countries, claim ownership of this resources-rich area.

Cả Việt Nam và Trung cộng cùng với luôn một số nước khác, đòi chủ quyền khu giàu tài nguyên này.

Dilemma Sự lưỡng lự

The two governments are set to sign an official Protocol of Border

Hai chính phủ sẽ sẵn sàng để ký một Văn Kiện chính thức về Biên Giới.

Demarcation and release a map to go with it once all the work is done.

Việc cắm ranh giới và tiết lộ một bản đồ sẽ đi đôi với Văn Kiện chính thức về Biên Giới một khi mọi việc xong xuôi.

According to Dr Thao from the border committee, this technical process may take another year or so.

Theo Tiến Sĩ Thảo thuộc ủy ban biên giới, diễn tiến kỹ thuật này có thể cần một năm nữa hay nhiều hơn.

But Mr Bui Tin, a well-known vocal critic of the regime, warned Hanoi to tread carefully with the last steps.

Nhưng ông Bui Tín, một tiếng nói khá nổi tiếng về chỉ trích chế độ (cộng sản VN), đã cảnh báo Hà Nội phải cẩn thận đi những bước cuối cùng.

In his opinion, Vietnam's leadership was now facing an extremely tough dilemma.

Theo ý kiến ông, lãnh đạo Việt Nam hiện đang đứng trước một lưỡng lự cực kỳ khó khăn.

"They don't want to upset China, but also cannot risk massive reaction and condemnation from the public," he said.

Ông nói: “Họ (Việt Nam) không muốn làm Trung cộng tức giận, nhưng cũng không thể mạo hiểm bị phản ứng ồ ạt và sự lên án của công chúng.”

Khai Phi Hạnh Nguyên sưu tầm và dịch sang Việt Văn  

 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong